‘พลังข้อมูล’ หัวใจงานสร้างชุมชนน่าอยู่ยั่งยืน

เครือข่ายสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกองค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรทางวิชาการ องค์กรชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล 2,705 แห่ง ซึ่งสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) ผลักดันให้เครือข่ายนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในปี 2552 ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น

จนสามารถขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สร้างสังคมแห่งการเกื้อกูล เกิดความมั่นคงทางอาหาร ตลอดจนมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ ที่ผ่านมา ปัญหาใหญ่แค่ไหนของชุมชน เครือข่ายฯ มุ่งสะสางโดยเน้นไปที่การทำข้อมูลครอบคลุมเรื่องประชากร ระดับการศึกษา สุขภาพ รายได้ จำนวนคนว่างงาน จำนวนเด็กวัย 0-5 ปี เป็นต้น ในเวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 “ศาสตร์พระราชากับปฏิบัติการสร้างสุขภาวะชุมชน” มีเครือข่ายสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่กว่า 4,000 คน มาร่วมงานที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันก่อน ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สสส. กล่าวถึงครื่องมือเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและกลไกการทำงานของชุมชนท้องถิ่นในเวทีดังกล่าวว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน เน้นให้เห็นทุนและศักยภาพของชุมชน ตลอดจนสนับสนุนคนดีและคนเก่ง เรียกว่า ‘ระเบิดจากข้างใน’ ซึ่งเครือข่ายใช้เป็นเครื่องมือทำงานร่วมกันกับเครือข่ายศูนย์ในภูมิภาคต่างๆ ‘ชุมชนที่เข้าใจตัวเอง รู้ว่าทรัพย์สมบัติของเราอยู่ตรงไหน รู้ว่าอะไรที่จะไปสู่การทำลายชุมชน การเข้าใจอย่างถูกต้องจะนำไปสู่การชี้นำความคิดไปในทิศทางเดียวกับสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน และสอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดในชุมชน ฉะนั้นเครื่องมือของการจัดการเรียนรู้อยู่ที่การจัดทำข้อมูลโดยชุมชนเอง ระหว่างนี้จะทำให้ชุมชนได้เรียนรู้มหาศาล เช่น เปิดโอกาสให้พูดคุยกับคนที่เราไม่ชอบ ได้เพื่อนมากขึ้นด้วย โดยหลักการเมื่อเก็บข้อมูลแล้วต้องวิเคราะห์ หากทักษะนี้ยังไม่ได้ต้องมีหลักวิชาการมาหนุนเสริม’ ดวงพรกล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth