รุก 6 มาตรการขับเคลื่อนกิน “ผักผลไม้” ปลอดภัย 400 กรัม

สธ. ลุยเดินหน้า “ปีแห่งการบริโภคผักและผลไม้ปลอดภัย” รุก 6มาตรการเอาจริง สั่งทุกโรงพยาบาลในสังกัดปรุงอาหารด้วยผักผลไม้ปลอดภัย เฝ้าระวังเข้มสารเคมีตลอดห่วงโซ่ ทุ่มวิจัยและพัฒนา “นครปฐม” เมืองผักและผลไม้ปลอดภัย ด้านสสส. หนุนภาคีเครือข่ายเอื้อให้ผู้บริโภคเข้าถึง “เกษตรอินทรีย์” ง่ายขึ้นเน้นส่งเสริมให้บริโภคผักผลไม้ปลอดภัย 400 กรัม

ที่อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานครสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายร่วมจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “กินผักผลไม้ปลอดภัย 400 กรัม เพื่อสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2560 โดยมีพญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาควิชาการ และภาคประชาชน รวมกว่า 1,000 คน
พญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนการบริโภคผักผลไม้ปลอดภัย ในขณะเดียวก็ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของผักและผลไม้ในท้องตลาด ซึ่งข้อมูลการเฝ้าระวังของเครือข่ายเฝ้าระวังการใช้สารเคมีที่พบการตกค้างของสารเคมี และโดยเฉพาะข้อมูลจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ที่ได้คัดกรองความเสี่ยงโดยการเจาะเลือดกลุ่มเกษตรกร พบว่า เกษตรกรมีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยจากการสัมผัสสารเคมีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังตั้งแต่ปี 2555-2559 อยู่ที่ร้อยละ 33 และในปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 37

ในปี 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้เป็น “ปีแห่งการบริโภคผักและผลไม้ปลอดภัย” มีนโยบายดำเนินงาน 6 เรื่อง ดังนี้ 1) ให้นโยบายให้ทุกโรงพยาบาล ซื้อพืชผักผลไม้ปลอดภัยจากสารเคมี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร 2) การจัดการผักและผักไม้ปลอดภัยตลอดห่วงโซ่ ในประเด็นเร่งด่วน การขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อพิจารณาข้อมูลเชิงวิชาการ และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3) National Surveillance Program ให้มีการดำเนินการตามแผนการเฝ้าระวังผักและผลไม้ตลอดห่วงโซ่ ปี 2560และผลักดัน National Risk Assessment Center โดยมีสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย (สสอป.) เป็นแกนหลักในการประสานการดำเนินงาน 4) การพัฒนาขีดความสามารถทางห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สด โดยมอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำข้อมูลให้มีความครบถ้วน 5) โครงการวิจัยและพัฒนา : นครปฐม เมืองผักและผลไม้ปลอดภัยโดยมอบหมายให้สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย (สสอป.) ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล 6) วิธีการลดการตกค้างของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้ที่เหมาะสม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth