ศาลรธน.นัดลงมติร่างกฎหมายการได้มาซึ่งส.ว. 23 พ.ค.

ศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติร่างกฎหมาย ส.ว.23 พ.ค.นี้ ส่วนกฎหมาย ส.ส.ยังไม่กำหนดชี้ชะตาขอพิจารณาต่อ พร้อมให้ คสช.ขยายเวลาส่งเอกสารชี้แจงคำสั่ง 53/2560

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสารผลประชุมของตุลาการศาลรัฐธรรมในการพิจารณาคดี 3 เรื่อง ดังนี้หนังสือประธาน สนช. (ผู้ร้อง) ส่งความเห็นของสนช.30 คน ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.มาตรา 91 – 96 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 107 หรือไม่ พร้อมทั้งความเห็นของประธาน กรธ. นายกิตติ วะสีนนท์ สนช.ซึ่งเป็นผู้แทนของฝ่ายเสนอความเห็น นายสมชาย แสวงการ ผู้แทนสนช.ที่ลงมติเห็นชอบในวาระสาม ประธานกมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.ได้ส่งความเห็นให้ศาลตามระยะเวลาที่กำหนด โดยศาลพิจารณาความเห็นเป็นหนังสือดังกล่าวแล้ว มีคำสั่งรวบรวมไว้ในสำนวน ต่อจากนั้นศาลได้กำหนดประเด็นและอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย นัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติในวันพุธที่ 23 พ.ค.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เรื่องที่ 2 หนังสือผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผู้ร้อง) เสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 140 และมาตรา 141 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งของหัวหน้าคสช.ที่ 53/2560 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 และมาตรา 45 หรือไม่

จากกรณีที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ รักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ร้องเรียนผู้ตรวจการฯ ว่าคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 53/2560 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ซึ่งผู้ร้องพิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งหัวหน้าคสช.ดังกล่าว มีสถานะเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และบทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้รับรองและคุ้มครองการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ อีกทั้งมีลักษณะเป็นการเพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ผู้ร้องจึงเสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

ทั้งนี้ ประธานกกต. นายอภิสิทธิ์ พล.ต.ท.วิโรจน์ ได้ส่งความเห็นต่อศาลภายในระยะเวลาที่กำหนด ศาลพิจารณาความเห็นเป็นหนังสือ มีคำสั่งให้รวบรวมไว้ในสำนวน สำหรับกรณีหัวหน้าคสช.ขอขยายระยะเวลาในการส่งความเห็นเป็นหนังสือและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นวันศุกร์ที่ 11 พ.ค.นั้น ศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายตามคำขอ และนัดอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยในวันพุธที่ 23 พ.ค.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เรื่องที่ 3 หนังสือประธานสนช.(ผู้ร้อง) ส่งความเห็นของสนช.จำนวน 27 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่า ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา 35 (4) และ(5) มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยประธาน กกต. นายปรีชา วัชราภัย สนช.ตัวแทนผู้เสนอความเห็น ประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ได้ส่งความเห็นเป็นหนังสือและข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด ศาลพิจารณาความเห็นเป็นหนังสือและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มีคำสั่งรับรวมไว้ในสำนวน ต่อจากนั้นศาลได้กำหนดประเด็นและอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย และนัดอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยต่อในวันพุธที่ 23 พ.ค. .-สำนักข่าวไทย