Category: health news

ชีวิตเนือยนิ่ง (Sedentary life )

คำว่าพฤติกรรมเนือยนิ่ง “Sedentary” มีความความถึงการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยหรือแทบไม่เคลื่อนไหวเลย เช่นืการจับเจ่านั่งอยู่หน้าจอทุกชนิด (คอมพิวเตอร์,มือถือ,โทรทัศน์) การนั่งติดโต๊ะทำงาน , การนั่งเฉย , บนรถยนต์ หรือ อยู่หลังพวงมาลัย การนั่งอยู่บนเครื่องบิน เป็นต้น

สสส. ชวนคนเมืองร่วมปลูกผักปลอดสาร

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. เชิญชวนประชาชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วม กิจกรรมมาปลูกผักกัน ตอน สวนผักพอเพียง

รุก 6 มาตรการขับเคลื่อนกิน “ผักผลไม้” ปลอดภัย 400 กรัม

สธ. ลุยเดินหน้า “ปีแห่งการบริโภคผักและผลไม้ปลอดภัย” รุก 6มาตรการเอาจริง สั่งทุกโรงพยาบาลในสังกัดปรุงอาหารด้วยผักผลไม้ปลอดภัย เฝ้าระวังเข้มสารเคมีตลอดห่วงโซ่ ทุ่มวิจัยและพัฒนา “นครปฐม” เมืองผักและผลไม้ปลอดภัย ด้านสสส. หนุนภาคีเครือข่ายเอื้อให้ผู้บริโภคเข้าถึง “เกษตรอินทรีย์” ง่ายขึ้นเน้นส่งเสริมให้บริโภคผักผลไม้ปลอดภัย 400 กรัม